Algemene voorwaarden & AVG

1. Begrippen
Yoga Nirvana is gevestigd te Veendam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69465681. De lessen, cursussen en workshops van Yoga Nirvana worden gegeven aan de Marten Klompienlaan 1 te Veendam.
Website:https://yoganirvana.studio
E-mail: info@yoganirvana.nl

2. Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen, workshops en cursussen van Yoga Nirvana. Door deelname aan een yogales, workshop of cursus verklaart je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
Yoga Nirvana kan de algemene voorwaarden altijd wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is de geldende versie en is beschikbaar op de website. Yoga Nirvana zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf op de website aankondigen.

3. Risico en aansprakelijkheid
Volg je een les, workshop of cursus bij Yoga Nirvana dan ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid en je eigen spullen. De docent gaat er van uit dat je met beide goed om weet te gaan. Laat het weten als je specifieke fysieke en/ of mentale klachten hebt. Ook wanneer je zwanger bent, is het aan te raden dit tijdig door te geven. Blessures en/ of zwangerschap hoeven geen belemmering te zijn voor het volgen van yogalessen.
Houd je tijdens het volgen van een yogales, workshop of cursus graag aan de volgende regels:
·      Als je een blessure hebt, of ander lichamelijk of geestelijk ongemak, meld dit dan altijd vóór aanvang van de yogales, cursus of workshop;
·      Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele fysieke en/ of mentale beperkingen;
·      Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;
·      Consulteer een arts of specialist als je een blessure hebt en/ of er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent;
·      Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op;
·      Voer geen oefeningen uit waarin je scherpe, stekende pijn ervaart;
·      Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

4. Annuleringsvoorwaarden
Het geldende rooster voor de workshops en cursussen staat altijd op de website. Yoga Nirvana behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/ of de groepsapp. Korte termijn wijzigen door onmacht zullen per app of eventueel telefonisch worden doorgegeven.
Kun je niet aanwezig zijn in jouw vaste yogales dan dien je per voorkeur via Momoyoga door te geven. Lukt dit niet dan kan het ook per e-mail, een persoonlijk whatsapp bericht of sms. Je kan je tot 1 uur voor aanvang van de les nog afmelden, daarna wordt de les in rekening gebracht. Gemiste lessen kun je mits op tijd afgemeld gewoon inhalen en op een andere dag en tijd of inzetten binnen de lesmaand op de gewone wekelijkse lessen.

Betalingen vinden bij voorkeur plaats via Momoyoga. Indien dat om bepaalde redenen niet kan dat kan in overleg betaling plaatsvinden via een tikkie of bankoverschrijving.

Meld je op tijd aan voor de les want vol= vol.

Yoga Nirvana behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of cursus te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het eventuele voor de betreffende workshop of cursus reeds betaalde lesgeld volledig aan je gerestitueerd worden.
De lessen lopen het hele jaar zo veel mogelijk door. M.u.v. oudjaarsdag, nieuwjaarsdag, goede vrijdag, pasen, pinksteren, koningsdag, sinterklaas, 1e kerstdag en 2e kerstdag, dan worden de lessen geannuleerd. Daarnaast zullen er tijdens de schoolvakanties beperkt of geen lessen aangeboden worden.

Mocht een docent door onvoorziene redenen geen les kunnen geven dan zal Yoga Nirvana altijd trachten vervanging te regelen.

5. AVG privacy wetgeving
Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat ik gegevens van de leerlingen bewaar. De gegevens die ik bewaar zijn je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Deze gegevens worden in MS Excel bewaard die ik persoonlijk beheer en in het digitale registratiesysteem momoyoga. Wil je in momoyoga alleen je naam en e-mail adres invoeren en verder geen gegevens dan is dit ook mogelijk, om het gebruik te maken van het systeem is alleen naam en e-mail adres noodzakelijk.

Yoga Nirvana bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Personalia > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Adres > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
E-mail > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Bankgegevens > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Yoga Nirvana verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Nirvana en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yoganirvana.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yoga Nirvana wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Yoga Nirvana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yoganirvana.nl